โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

Navigation

User login

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์ฯ มาบเอื้อง ๐๓๘-๒๖๓๐๗๘ (แผนที่)


หลักสูตร

หลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ”

หลักสูตร “ การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งพาตนเองตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ”

หลักสูตร “การพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ”

หลักสูตร “ การเลี้ยงกุ้งด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ”

หลักสูตร “ เทคโนโลยีการผลิตส้มด้วยชีวภาพ ”

หลักสูตร “การกำจัดน้ำเสียและขยะด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ”

หลักสูตร “ เทคนิคการผลิตไม้ผลอินทรีย์ ”

หลักสูตร “ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน ”

หลักสูตร “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนว พระราชดำริ”

หลักสูตร “ เทคนิคการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ สู่การการเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลง ”

เนื้อหาวิชา : หลักสูตรเน้นให้เข้าใจถึงปรัชญา / หลักการ / แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง , การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม, การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างภาวะ ผู้นำ ,การปรับเปลี่ยนวิธีคิด , สร้างจิตสำนึกใหม่แบบพึ่งตนเอง , การเรียนรู้ กระแสการเปลี่ยนแปลง ,การรู้เท่าทัน