โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

Navigation

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์ฯ มาบเอื้อง ๐๓๘-๒๖๓๐๗๘ (แผนที่)


User login

ถึงเวลาจัดตั้ง “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย” 5

ถึงเวลาจัดตั้ง “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย” 5

เป็นเรื่องแปลกแต่จริง ที่ปัจจุบันเรามีสถาบันการศึกษาชั้นสูงร่วม 100 เรามีมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งความรู้ของศาสตร์ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะศาสตร์ตะวันตก แต่ไม่มีสักสถาบันเดียวที่บรรจุ รวบรวม ประมวล ศาสตร์ของ “พระเจ้าแผ่นดิน”

ในขณะที่นานาประเทศทั่วโลกร่วม 191 ประเทศ มีมติเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” เพื่อเป็นเกียรติในพระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพสกนิกรไทย ร่วม 60 ปีที่ทรงครองราชย์ ได้ทรงคิดค้น ประดิษฐ์ สร้าง พัฒนา ความรู้และศาสตร์ต่างๆ มากมาย แต่ถ้าถามว่ามีสถาบันไหนบ้างที่สอนศาสตร์ของ “พระเจ้าอยู่หัวฯ” จริงๆ

คำตอบ คือ ไม่มี

ถ้ามีก็คงอยู่ตามศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

คงไม่เกินเลยความจริงที่จะกล่าวว่าคนไทยส่วนใหญ่ ยังประพฤติตัวแบบ “รักในหลวง แต่ห่วงฝรั่ง”

ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย จะเป็นมหาวิทยาลัยที่รวบรวมและสอนศาสตร์ของ “พ่อ” ทั้งหมด ศาสตร์ที่คำนึงถึงความสมดุลย์ระหว่างระบบนิเวศน์และระบบเศรษฐกิจ (Ecology and Economy) อันเป็นแนวทางที่ยั่งยืนที่สุดในการพัฒนาประเทศ

เราลองมาทบทวนกันว่า ศาสตร์ของ “พ่อ” มีอะไรบ้าง

 ศาสตร์ว่าด้วย ดิน 
การคืนชีวิตให้กับดิน  
การป้องกันการพังทลายของดิน
การรักษาหน้าดิน    
การแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินดาล ดินเสื่อม ดินเค็ม

 ศาสตร์ว่าด้วย น้ำ 
การพัฒนาแหล่งน้ำ   
การรักษาต้นน้ำ    
การทำฝนเทียม 
การเก็บกักรักษาน้ำ  การระบายน้ำ 
การป้องกันน้ำท่วม

 ศาสตร์ว่าด้วย ป่า 
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก 
ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
ป่าต้นน้ำ ป่าภูเขา
ป่าชายเลน ป่าเปียก
ระบบป้องกันไฟป่า

 ศาสตร์ว่าด้วย พลังงาน 
พลังงานสัตว์  
พลังงานจากน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานจากพืช

 ศาสตร์ว่าด้วย การเกษตร
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
การพัฒนาเทคโนโลยีทางเกษตร
ระบบสหกรณ์   
การรักษาพันธุ์พืช พันธุ์ข้าว
การพัฒนาพันธุ์พืช   
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การส่งเสริมอาชีพ   
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

 ศาสตร์ว่าด้วย สิ่งแวดล้อม 
การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพ (บึงชีวภาพ อธรรมปราบอธรรม) พืชน้ำ
การเติมอากาศ (กังหันชัยพัฒนา)
การกำจัดขยะเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดี การแก้ปัญหาแผ่นดินทรุด

 สังคมศาสตร์ 
ว่าด้วยการพัฒนา
ว่าด้วยการส่งเสริมการเกษตร
ว่าด้วยการบริหารโครงการ  
ว่าด้วยการเมืองการปกครอง
จริยศาสตร์ (คุณธรรม)

และศาสตร์ในสาขาอื่น ๆ อีกมาก

เพียงเท่านี้เราก็เห็นแล้วว่า เราโชคดีเพียงใดที่มี ผู้นำทางอัจฉริยะ สร้างสรรค์องค์ความรู้ และศาสตร์ต่างๆ มากมายที่เหมาะสมกับแผ่นดินไทย อากาศไทย น้ำไทย ป่าไทย และคนไทย ไฉนเลยเราจึงละเลยไม่สนใจ ไปร่ำเรียนเอาเป็นเอาตายกับศาสตร์ของแผ่นดินที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ

บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ ปูทะเลย์มหาวิชชาลัยจะสถาปนาศาสตร์ของ “พ่อ” ให้เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมทั่วแผ่นดินไทย

 

แหล่งที่มา: 
คม ชัด ลึก 24 มีนาคม 2550